INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

CANDIDATUL INDEPENDENT OLTEANU COSMIN vă solicită sprijinul la completarea listelor de susținători și vă informează prin prezenta că, prin semnarea listelor de susținători puse la dispoziție de voluntari, confirmați că ați fost informat, și vă exprimați acordul, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră conform celor de mai jos.

1. CANDIDATUL INDEPENDENT OLTEANU COSMIN are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 și al Legii nr. 190/2018. Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastră și vor fi utilizate conform legislației în vigoare.

2. Operatorul poate fi contactat la adresa de e-mail cabinet@cosminolteanu.eu.

3. Datele cu caracter personal prelucrate de operator sunt datele obligatorii cerute de lege pentru completarea listelor de susținători ai unui candidat politic independent la alegerile locale, respectiv: numele şi prenumele, data nașterii, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, precum şi semnătura susținătorului.

4. Scopul prelucrării este acela al întocmirii listelor de susținători cerute de lege pentru ca un partid să poată candida la alegerile locale din 9 iunie 2024, în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

5. Temeiul legal al prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale care revine CANDIDATULUI INDEPENDENT OLTEANU COSMIN la alegeri conform art. 49 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, respectiv art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

6. Destinatari: Listele de susținători sunt întocmite cu scopul de a fi puse la dispoziția birourile electorale de circumscripție în vederea verificării lor și a validării cererii de candidatură a CANDIDATULUI INDEPENDENT OLTEANU COSMIN la alegerile locale din 9 iunie 2024. În afara acestei instituții, listele de susținători nu vor fi partajate cu nicio altă persoană fizică sau juridică și nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel declarat.

7. Perioada de stocare a datelor: După validarea candidaturilor, listele de susținători vor fi returnate CANDIDATULUI INDEPENDENT OLTEANU COSMIN, care are obligația conform legii de a păstra aceste liste și, implicit, datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă de 6 luni calculată de la data de 9 iunie 2024. Ulterior expirării acestei perioade, CANDIDATUL INDEPENDENT OLTEANU COSMIN va distruge listele de susținători, iar datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi astfel șterse.

8. Semnatarii listelor au următoarele drepturi, prevăzute în Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679: dreptul la informare (art. 13 și art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 – pentru mai multe informații puteți accesa), dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77). Puteți exercita oricare dintre drepturile listate mai sus prin folosirea metodelor de a ne contacta indicate la punctul 2. Dacă considerați că drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, iar răspunsul nostru nu a fost satisfăcător, puteți să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Apreciază: